BK-25

£4.17Monthly

25GB Backup storage.

BK-50

£8.33Monthly

50GB Backup storage.

BK-100

£12.50Monthly

100GB Backup storage.

BK-200

£16.67Monthly

200GB Backup storage.

BK-300

£20.83Monthly

300GB Backup storage.

BK-400

£25.00Monthly

400GB Backup storage.

BK-500

£29.17Monthly

500GB Backup storage.

BK-600

£33.33Monthly

600GB Backup storage.

BK-800

£41.67Monthly

800GB Backup storage.

BK-1000

£50.00Monthly

1TB Backup storage.

BK-2000

£91.67Monthly

2TB Backup storage.